ഹിരോഷിമദിനം 

എൻ എസ് എസ്  കുട്ടികൾ  നടത്തിയ സമാധാനറാലി 

ഹയർ സെക്കണ്ടറി  കെട്ടിടത്തിന് മുൻപിൽ നിർമ്മിച്ച കൊക്ക് 


No comments:

Post a Comment