സൈബർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു 


എസ് എച്ച് ഒ  മുകുന്ദൻ , സൈബർ സെൽ സി പി  ഒ  ശ്രീനാഥ്  , എ എസ്  ഐ  രാമചന്ദ്രൻ  തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു 

സൈബർ സെൽ സി പി  ഒ  ശ്രീനാഥ് ക്ലാസെടുക്കുന്നു 

No comments:

Post a Comment