ബന്തടുക്ക കാക്കച്ചാൽ  തോട്ടിൻ  കരയിൽ ഇരുന്ന്  ജല സംവാദം നടത്തി - പി ടി എ  യും സ്‌കൂൾ എൻ എസ്  എസ്  യൂണിറ്റും സംയോജിത മായി  നടത്തിയ പരിപാടി  കുറ്റിക്കോൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി ചെർമാൻ  സുനീഷ് ജോസഫ്  ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 

No comments:

Post a Comment