വായനാവാരം - വായനാവാരത്തോടനുബന്ധിച്ച് യു പി  വിഭാഗത്തിൽ പ്രശ്‍നോത്തരി  മത്സരവും , പുസ്തക പ്രദർശ്ശനവും, ഹൈസ്‌കൂൾ വിഭാഗത്തിന് വായന മത്സരവും , ഉപന്യാസരചനാ മത്സരവും , പ്രശ്‍നോത്തരി  മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു 

No comments:

Post a Comment