മാതൃഭൂമി സീഡ്  ക്ലബ്ബ്  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  ആരംഭിച്ചു - "നാട്ടുമാവിൻ തണല്  തേടി " എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി  പ്രിൻസിപ്പൽ വി എസ്  ബാബു , പ്രധാനാദ്ധ്യാപകൻ  എൻ എസ്  പത്മനാഭ എന്നിവർ ചേർന്ന് നാട്ടുമാവിൻ  തൈ  നട്ടുകൊണ്ട് തുടക്കം കുറിച്ചു

No comments:

Post a Comment