സ്വാതന്ത്രദിനം  ആഘോഷിച്ചു 

ഗാന്ധിത്തൊപ്പി   ധരിച്ച് കുട്ടികൾ മനുഷ്യാഭൂപടം  നിർമ്മിച്ചു  . പ്രശ്നോത്തരി മത്സരവും ,ദേശഭക്തിഗാന മത്സരവും , പ്രസംഗമത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു 
പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ എൻ എസ്  പത്മനാഭ പതാക ഉയർത്തുന്നു 


കുട്ടികൾ  നിർമ്മിച്ച മനുഷ്യാഭൂപടം

പി  ടി എ  അംഗം കുട്ടികൾക്ക്  സമ്മാനം നൽകുന്നു 

No comments:

Post a Comment