കർഷക ദിനം  ആചരിച്ചു 

കർഷക ദിനത്തിൽ  മീനടം  വി ജി  ദാമോദരൻ നായർ അവർകളെ  കുറ്റിക്കോൽ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ ആർ രഞ്ജിനി  പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു 


സീഡിനോടൊപ്പം   മീനടം  വി ജി  ദാമോദരൻ നായരും 
സീഡ് ലീഡറിന് നാട്ടുമാവിൻ തൈ  കൈമാറുന്നു 


No comments:

Post a Comment