ഓണാഘോഷം  വളരെ  വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു

 . ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് പൂക്കളമത്സരം , സുന്ദരിക്ക് പൊട്ട് തൊടൽ , കസേരകളി , ബലൂൺ പൊട്ടിക്കൽ  തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങളും  ഓണസദ്യയും ഒരുക്കി . ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് സീ ഡ് ക്ലബ്ബ് ആഭിമുഖ്യത്തിൽ  മാവേലി  സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ നൽകി


No comments:

Post a Comment