സ്‌കൂൾ പി ടി എ വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗം നടന്നു 

2016 - 17  വർഷത്തെ സ്‌കൂൾ പി ടി എ  പ്രസിഡൻറായി കൃഷ്ണൻ മേലത്ത് അവർകളും വൈസ് പ്രസിഡൻറായി  കമലാക്ഷൻ ചൂരിത്തോട് അവർകളും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു 
No comments:

Post a Comment