സംസ്ഥാന വടംവലി  ജേതാക്കളെ  സ്വികരിച്ചു 

കേരളാ ടഗ് ഓഫ്  വാർ  അസോസിയേഷൻ നടത്തിയ സംസ്ഥാനതലം മത്സരത്തിൽ 13 വയസ്സിനു താഴെ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും 
15 ,19  വയസ്സിനു താഴെ വിഭാഗത്തിൽ  രണ്ടാംസ്ഥാനവും ആണ് ലഭിച്ചത്No comments:

Post a Comment