ഗാന്ധി ജയന്തി വാരാഘോഷം 

ഗാന്ധി ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച്  ഓപ്പൺ ക്വിസ്സ് , സ്‌കൂൾ പരിസര ശുചികരണം ,ചിത്ര രചന  തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിച്ചു . പിടിഎ പ്രസിഡണ്ട് മേലത്ത് കൃഷ്ണൻ  ഗാന്ധി ചിത്രം വരച്ച് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു . സ്‌കൗട്ട് ആന്റ് ഗൈഡ് കുട്ടികൾ വില്ലേജ് ഓഫിസ് പരിസരം ശുചികരിച്ചു 


No comments:

Post a Comment