സീഡ്  ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾ  പയർ കൃഷിയിറക്കി 

 
സീഡ്  ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾ  അന്താരാഷ്ട്ര പയർ വർഷത്തോടനുബന്ധിച്ച്  പയർ കൃഷിയിറക്കി . വിവിധ തരത്തിലുള്ള  പയറിനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തു . പ്രഥമാധ്യാപകൻ വിത്ത് വിതച്ച് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 

No comments:

Post a Comment