ജൈവകിടനാശിനി നിർമ്മാണ  പരിശീലനക്ലാസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു 

സീഡ്  ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾക്കാണ് ക്ലാസ്സ് നൽകിയത് . പ്രഥമാധ്യാപകൻ എൻ എസ്  പദ്മനാഭ യുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്ലാസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചത് 
No comments:

Post a Comment