പച്ചക്കറി വിത്ത് വിതരണം നടത്തി 

സീഡ്  ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങളുടെ  നേതൃത്വത്തിലാണ് പച്ചക്കറി വിത്ത് വിതരണം നടത്തിയത് . പ്രഥമാധ്യാപകൻ എൻ എസ്  പദ്മനാഭ  വിതരണോദ്‌ഘാടനം നടത്തി 
No comments:

Post a Comment