യോഗാദിനം ആചരിച്ചു 

അന്താരാഷ്‌ട്ര  യോഗാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്  കുട്ടികൾക്ക് യോഗാപരിശീലനവും ക്ലാസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു 
No comments:

Post a Comment