യാത്രയയപ്പ്‌ സമ്മേളനം 

കുണ്ടംകുഴി സ്‌കൂളിലേക്ക് ട്രാൻഫറായ  പ്രിൻസിപ്പൽ വി എസ്  ബാബുവിന് യാത്രയയപ്പു സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു 

No comments:

Post a Comment