ഇഗ്ലീഷ്  ക്ലബിന്  തുടക്കമായി 

സ്‌കൂൾ   ഇഗ്ലീഷ് ക്ലബിന് തുടക്കമായി . മോക്ക് അസംബ്ലിയും ചലച്ചിത്രപ്രദർശ്ശനവും നടന്നു 


No comments:

Post a Comment