ചാന്ദ്രയാൻ ദിനം ആചരിച്ചു 

നിൽ ആംസ്‌ട്രോങ്ങ്  ബന്തടുക്ക സ്‌കൂളിലെത്തി . അനുഭവങ്ങൾ  പങ്കുവെച്ചു 


No comments:

Post a Comment