അന്താരാഷ്ട്ര പയർ വർഷം ആഘോഷിച്ചു 


പ്രിൻസിപ്പൽ വി എസ്  ബാബു പയറിനങ്ങളേക്കുറിച്ച്  സംസാരിക്കുന്നു 

കുട്ടികൾ  ശേഖരിച്ച പയർ  വിത്തുകളുമായി 


No comments:

Post a Comment