സ്‌കൂൾ  പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നും ,ടൗണ്  പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ പ്ലാസ്റ്റിക്ക്  മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു 


No comments:

Post a Comment