കുഷ്ടരോഗ നിർമ്മാർജ്ജന ക്ലാസ്സ്  സംഘടിപ്പിച്ചു 

ബന്തടുക്ക പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ്  ക്ലാസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചത് No comments:

Post a Comment