സർവ്വകക്ഷിയോഗം നടന്നു 

സ്‌കൂൾ   അഭിവൃദ്ധി  ലക്ഷ്യമാക്കി സർവ്വകക്ഷി യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു .പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ ചേർന്നു . സ്‌കൂളിന്റെ ഭാവി പ്രവർത്തനത്തിൽ പരിപൂർണ്ണ പിന്തുണ അറിയിച്ചു 

No comments:

Post a Comment