സ്‌കൂൾ പരിസരം വൃത്തിയാക്കി 

കുട്ടികൾ ചപ്പുചവറുകളും പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്ത്  സ്‌കൂൾ പരിസരം  ശുചികരിച്ചു 

No comments:

Post a Comment